ก้าวสู่อาเซียน ASEAN โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยการนำของ
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรม อาเซียน ASEAN
เพื่อเตรียมนักเรียนและบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่อาเซียน ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
S__6799380 S__6799382 S__6799378 S__6799376 S__6799377 S__6799381 S__6783034 S__6783032 S__6783031 S__6783030 S__6783027 S__6783026 S__6783028 S__6783029 S__6783024 S__6783025 S__6783023 S__6783022 S__5890060 S__5890059

ติดต่อเรา