เชิญประชุมชี้แจงการจัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) โรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนจัดส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส)  โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับประชุมชี้แจงการจัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)  ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมยุงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา