เรียนรู้สู่อาเซียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
มีกิจกรรมการแต่งกายชุดประจำชาติ  ฐานการเรียนรู้  ตอบคำถาม การแสดง
วันที่ 28 ธันวาคม 2558
ASIAN1 ASIAN2 ASIAN6 ASIAN7 ASIAN8 ASIAN9 ASIAN10 ASIAN11 ASIAN12 ASIAN13 ASIAN14 ASIAN15 ASIAN16 ASIAN17 ASIAN18 ASIAN19 ASIAN20 ASIAN21 ASIAN22 ASIAN23 ASIAN24 ASIAN25 ASIAN26 ASIAN27 ASIAN28 ASIAN29 ASIAN30

ติดต่อ สพป.สก.1