การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระราชทานฯ ปี 2559

แจ้งโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และพิจารณาส่งยุวกาชาดประเภทต่างๆ พร้อมส่งผลงานยุวกาชาดที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 รายละเอียดดังแนบ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.srs.moe.go.th

456

ติดต่อเรา