แจ้งโรงเรียนแก้ไขรายชื่อ”เด็กดีที่เพื่อนรัก”

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งส่งราย”ชื่อเด็กดีที่เพื่อนรัก”มาเกินจำนวนที่กำหนดตามหลังเกณฑ์ โดยให้คัดเลือกใหม่ ห้องเรียนละ 1 คน เท่านั้น ส่งภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558

1.บ้านคลองคันฉอ                                                                2.บ้านหนองแก

3.บ้านซับเจริญ                                                                     4.บ้านหนองกะทะ

5.บ้านใหม่ไทรทอง                                                              6.บ้านท่าเกษม

7.บ้านวังทอง                                                                        8.บ้านวังแดง

9.อนุบาลเมืองสระแก้ว                                                        10.สามัคคีประชาสรรค์

11.บ้านบึงพระราม                                                                  12.บ้านคลองศรีเมือง

13.บ้านทุ่งหินโคน                                                                  14.บ้านคลองปลาโด

15.บ้านคลองผักขม                                                                16.บ้านคลองน้ำเขียว

17.บ้านห้วย                                                                             18.อนุบาลคลองหาด

19.ธรรมยานประยุต                                                                20.บ้านเนินผาสุก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา