เสนอของบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้จัดทำประมาณการค่าวัสดุตามแบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู(เพิ่มเติม) โรงเรียนละไม่เกิน 200,000 บาท โดยให้จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอของบประมาณในครั้งนี้จากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบุรายชื่อครูที่เข้าพักอาศัยในบ้านพักครูแต่ละหลัง พร้อมภาพถ่ายบ้านพักครูที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ละหลัง หลังละ 3 รูป (โดยรูปภาพบ้านพักครูแต่ละหลังต้องอยู่หน้าเดียวกัน) จำนวน 1 ชุด และให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่อีเมล์ [email protected]       wanida976 wanida9761

ติดต่อเรา