แข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด

ชุมชนหมู่บ้านลุงพลู

ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เข้าร่วมประกวดกิจกรรม โคงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระดับจังหวัด  ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 24  ธันวามคม  2558

โรงเรียนบ้านลุงพลูได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลุงพลู ในครั้งนี้ด้วย

**********

1

2

ติดต่อเรา