แจ้งแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวปฏิบัติ การดำเนินการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ให้ทุกโรงเรียนกำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2559 เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” One Slogan One School ที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

2. ให้ทุกโรงเรียนจัดชุมนุมครู เพื่อให้ได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปบกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ

3. ให้ทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก ในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูระหว่างครูกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็ก

จากนั้นให้รายงานผลการจัดกิจกรรมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 ตามตัวอย่างแบบรายงานที่แนบมานี้

12376098_1118324791525607_7723941651878620863_n 5148_1118324818192271_8157736858881102229_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1