1 ครู 1 โครงงาน 1 เดือน

16 15 14 13 12

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรม  1  ครู  1  โครงงาน  1  เดือน  โดยนักเรียนนำเสนอโครงงาน

ผ่าน  KKT  CHANNEL  รายการโทรทัศน์ของโรงเรียน  เชิญชมภาพบรรยากาศการถ่ายทอด

ติดต่อเรา