สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดการเขียนข้อความประทับใจที่มีต่อครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งให้ตระหนักถึงพระคุณของครู ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๖๓๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1