ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เสริมสร้างคนดีศรีสระแก้ว เบื้องบูรพา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๔.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วโดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

๑. การแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิค

๒.การประกวดนิทรรศการกิจกรรมอาเซียน

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๗- -๒๖๑ ๕๖๐ , ๐๘๑ – ๙๘๗ ๘๘๗๔ โดยสมัครภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน