ตรวจฟันตามโครงการ“ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี”

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557

ฝ่ายทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ได้เดินทางมาให้ความรู้ ตรวจฟันและถอนฟันในนักเรียนที่จำเป็น

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ตามโครงการ“ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี”

1 2 3 4

4

2

1