โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีที่เพื่อนรัก” ประจำปี ๒๕๕๙

ขอให้โรงเรียนคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีที่เพื่อนรัก” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้ส่งรายชื่อตามเอกสารหมายเลข ๓ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทาง E-mail: [email protected]

4740a

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1