กีฬากลุ่มเครือข่ายปางสีดา

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายปางสีดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายฯ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๙ โรงเรียน ประกอบด้วย

  • โรงเรียนบ้านหนองเตียน
  • โรงเรียนบ้านกิโลสาม
  • โรงเรียนบ้านคลองผักขม
  • โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว
  • โรงเรียนบ้านคลองปลาโด
  • โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
  • โรงเรียนบ้านป่าระกำ
  • โรงเรียนบ้านท่ากระบาก
  • โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

และได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จำนวน๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

IMG_4262 IMG_4263 IMG_4265 IMG_4266 IMG_4267 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4270 IMG_4271 IMG_4272 IMG_4273 IMG_4274 IMG_4275 IMG_4276 IMG_4277 IMG_4279 IMG_4280 IMG_4282 IMG_4283 IMG_4285 IMG_4286 IMG_4287 IMG_4289 IMG_4290 IMG_4292 IMG_4293 IMG_4295 IMG_4296 IMG_4298 IMG_4299 IMG_4300 IMG_4301 IMG_4302 IMG_4303 IMG_4304 IMG_4305 IMG_4307 IMG_4309 IMG_4310 IMG_4311 IMG_4312 IMG_4313 IMG_4314 IMG_4315 IMG_4318 IMG_4321 IMG_4322 IMG_4323 IMG_4324 IMG_4325 IMG_4326 IMG_4327 IMG_4328 IMG_4331

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1