ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชมรมประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญ คณะกรรมการชมรมประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2559  เวลา  13.30 น.

คณะกรรมการประกอบด้วย

  1. 1. ประธานกลุ่มเครือข่าย 18  เครือข่าย
  2. 2. คณะกรรมการชมรม  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้44
ติดต่อ สพป.สก.1