นิเทศติดตามการเรียนและงานตามนโยบายฯภาคเรียนที่ 2

นางชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง ( ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 )

มานิเทศติดตามการเรียนและงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

                            เรื่อง     –   การอ่านออก   เขียนได้   ชั้น ป.1  , BBL 

                                        –   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                        –   การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร

                                        –   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

**********************

1

2.1

2

3

4

😛 😆  😛


 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1