ประชุมและมอบนโยบายอำเภอวังสมบูรณ์

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาแก่ข้าราชการครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

IMG_4172 IMG_4174 IMG_4176 IMG_4177 IMG_4178 IMG_4180 IMG_4181 IMG_4183 IMG_4186 IMG_4187 IMG_4188 IMG_4190 IMG_4192 IMG_4193 IMG_4194 IMG_4195 IMG_4197 IMG_4199

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา