เชิญสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ครูสระขวัญประชุม

ด้วยสวัสดิการออมทรัพย์ครูสระขวัญ  ได้ดำเนินการครบรอบปี  จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมสามัญประจำปี  ในวันที่  25 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ  เวลา 09.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา