ประกาศโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ ได้เลือกสรรผู้สอบแข่งขันและขึ้นบัญชีฯไว้ เป็นที่เรียบร้อย
โดยให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑  รายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในวันจันทร์ที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

prakadsob

detail

ติดต่อเรา