เสนอของบประมาณปี 2561-2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้วที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้จัดส่งครูผู้รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณมาจัดทำประมาณการค่าวัสดุ (ปร.4,ปร.5,ปร.6) ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามรายการที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2560 ไว้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร (ชั้น3) โดยให้นำเอกสารคำของบประมาณดังกล่าว พร้อมข้อมูลประกอบการจัดทำประมาณการค่าวัสดุ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันดังกล่าวและให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วยwanida976

 

ติดต่อ สพป.สก.1