โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 18 โรง

เรียนผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 18 โรง

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ต้องรายงานการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โดยมี Smart Trainer  จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้กรอกข้อมูลโรงเรียนที่รับผิดชอบ(ตามตารางดังแนบ) ในการนี้

สพฐ.ต้องการตารางสอน/ตารางเรียนและตารางการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ในภาคเรียนที่ 2            ปีการศึกษา 2558 จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียน ทั้ง 18 โรง ดังนี้

ให้ส่งตารางสอน/ตารางเรียนและตารางการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ในภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา 2558 ทุกชั้น/ ทุกห้อง เป็นไพล์ pdf เข้า e-mail ศึกษานิเทศก์ที่เป็น (Smart tanner) รับผิดชอบโรงเรียนของท่าน  ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558pranee15.12.58pranee15.12.58.1

ติดต่อ สพป.สก.1