แก้ไขคำสั่ง

ให้โรงเรียนดังต่อไปนี้

1.บ้านโคกน้อย ราย น.ส.สุปานี  อินทโฉม

2.อนนุบาลวังสมบูรณ์ ราย น.ส.วิไลลักษณ์  วิทยาพล,น.ส.สายนภา  วิทยาพล

3.บ้านทัพหลวง ราย นายสุพจน์  สุนันท์

4.สามัคคีราษฎร์บำรุง ราย นายประชา สงเคราะห์

5.บ้านซับมะนาว ราย นายอัษฎางค์  ราชตราชู,นายชูศักดิ์  มาระวัง

(ดำเนินการแก้ไขคำสั่ง )ดังตัวอย่างที่ส่งไปให้ และส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1