ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานของผู้สมัครแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังเอกสารแนบ

รายชื่อ   Meesitsob

ตารางการประเมิน ตารางการประเมิน

ติดต่อ สพป.สก.1