ของบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอของบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูให้รายงานข้อมูลตามแบบฟอรฺ์มที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ก่อนเวลา 09.30 น.ทางอีเมล์ [email protected] งบประมาณตามความเป็นจริงโรงเรียนละไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะโรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามจำนวนที่ สพฐ.จัดสรรให้ สพป. 

home

home1