ผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 59 กรุณามารับเอกสารไปแก้ไขและส่งคืนภายในวันที่ 14 ธันวาคม ด่วน ค่ะ

1. โรงเรียนบ้านคลองคนฉอ นายปราชญ์ ตั้งสุข  นายอุทัย  ทองเสน่ห์ นางอาภรณ์  ทองรัตน์

2.โรงเรียนบ้านป่าระกำ น.ส.ชเอม เพียรมนูพิพัฒน์

3.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายกระจ่าง  แก้วเงิน

4. โรงเรียนบ้านด่าน นายบุญหลาย  ฆ้องหลวง

5.โรงเรียนบ้านโคกมะตูม นางสุภาณี น้อยบุญ

6.โรงเรียนวัดพวงนิมิต นางอมรา กิจเรืองศรี

7.โรงเรียนบ้านคลองนางาม นางพรรณทิพา แจ่มเจริญ

8.โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม นายอำนาจ  สรรเสริญ

9.โรงเรียนบ้านวังทอง นายโสภณ  ผาสุข

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1