เรื่องการอนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13)

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับ (ลส.13) ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.โรงเรียนบ้านเขาดิน

2.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

3.โรงเรียนบ้านวังทอง

4.โรงเรียนบ้านชุมทอง

ติดต่อเรา