ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศสประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบเพื่อนครูอำเภอเมืองสระแก้ว

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีนโยบายพบเพื่อนครูทุกอำเภอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระหว่างโรงเรียน กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นั้น จึงขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 11 ธันวาคม 2558

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดบริการเพื่อนครู ในเรื่องราชการต่อไปนี้

1. การจัดทำบัตรข้าราชการ

2. การจ่ายเงินทดรองราชการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

3. งานคุรุสภา