ประกาศโรงเรียนบ้านภูเงิน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศโรงเรียนบ้านภูเงิน

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประจำปีงบประมาณ 2559

—————————————-

ด้วยโรงเรียนบ้านภูเงิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว4365 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๙ รายการค่าตอบแทนพี่เลี้ยง เด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม งวดที่ 1 ซึ่งโรงเรียนบ้านภูเงิน ไดรับจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำ ปีงบประมาณ 2559 นั้น โรงเรียนบานภูเงิน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

 

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

 

001

นางสาวศรัญญา ชัยกลาง
002 นางอำไพ สงวนรัตน์
003 นายภัทรพงษ์ ดำรงค์สกุลไทย

 

 

 

เสกสรรค์  สำเภาพันธ์

(นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน

ติดต่อ สพป.สก.1