ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบเพื่อนครู

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีนโยบายพบเพื่อนครูทุกอำเภอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระหว่างโรงเรียน กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นั้น จึงขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

วันที่  8  ธันวาคม  2558

เวลา  08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

เวลา  13.00 –  16.30  น. ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

วันที่  9  ธันวาคม  2558

เวลา  08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นฯ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

เวลา  13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดบริการเพื่อนครู ในเรื่องราชการต่อไปนี้

1. การจัดทำบัตรข้าราชการ

2. การจ่ายเงินทดรองราชการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

3. งานคุรุสภา

 

ติดต่อ สพป.สก.1