ประชาสัมพันธ์โครงการ ” การพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

แจ้งถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมโครงการ “การพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ” ในระหว่างวันที่ 6 – 8  มิถุนายน  2557

ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  นั้น ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อบุคคลที่จะเข้าร่วมการอบรมเป็น ข้าราชการครู เท่านั้น

ตำแหน่งพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วมเข้ารับการอบรมไม่ได้ครับ (ขาดคุณสมบัติ)

ติดต่อ สพป.สก.1