สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียน สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐ ทั้งที่เป็นบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักสวัสดิการ) และความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าซื้อ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำโครงการ และงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณ และจัดส่งข้อมูลความต้องการบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักสวัสดิการ) และความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าซื้อให้การเคหะแห่งชาติ

ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอก แบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัย  และ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1