การอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล (IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล (IS) เพื่่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps สำหรับ ร.ร.อนุบาลประจำอำเภอ/จังหวัด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี นั้น
บัดนี้ สพฐ. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนัดวันอบรมใหม่จากวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ สถานที่เดิม

ติดต่อเรา