โรงเรียนบ้านคลองหาด ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2559

โรงเรียนบ้านคลองหาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

               ผูที่ผานการคัดเลือก  จำนวน  1  ราย  คือ  นางสาวจีราพรรณ  แป้นงาม

ติดต่อเรา