เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู จำนวน 24 ราย เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

จึงให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังกล่าวสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษพร้อมรับรองสำเนา มาให้เจ้าหน้าที่ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 4 ะันวาคม 2558 เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไปIMG_0002

ติดต่อเรา