โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2559

โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

                                               ผูที่ผานการคัดเลือก  จำนวน  1  ราย  คือ  นางณัฐฐิกานต์  อ่อนน้อม

ติดต่อ สพป.สก.1