ประชุม อกคศ.

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เพื่อพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด โดยมีนายสุรศักดิ์ เกตุสุภะ อดีตรอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน

IMG_6924 IMG_6925 IMG_6926 IMG_6927 IMG_6928 IMG_6929 IMG_6930 IMG_6931 IMG_6932 IMG_6933 IMG_6934 IMG_6935 IMG_6936 IMG_6937

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1