สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของวันลอยกระทง
และร่วมกับนักเรียนประดิษฐ์กระทง
S__6078471 S__6078479 S__6078477 S__4603932 S__4603931 S__6078468 S__6078470

ติดต่อเรา