โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

มศว.ประสานมิตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย และนักเรียนปฐมวัย  สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารดังแนบ) 22

ติดต่อ สพป.สก.1