ชี้แจงเพิ่มเติมการรายงานข้อมูลอ่าน ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES)

ตามที่ สพป. ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 4 ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system :  e-MES) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  นั้น

การกรอกข้อมูล ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล 2 ตาราง  ดังนี้

1. ตารางรายงานการประเมินการอ่านออก เขียนได้  และให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียน  (ณ วันที่ดำเนินการสอบ) จำนวนนักเรียนจำแนก ตามระดับผลการประเมินการอ่าน การเขียน  ให้ครบถ้วนทุกช่อง  (เด็กปกติ + บกพร่องทางการเรียนรู้)

2. ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องจำแนกตามสาเหตุ และให้ระบุเหตุผลโดยย่อ

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่แนบข้างท้ายนี้  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล

กรุณาติดต่อ  081-9493409 (สมพิศ  สุวรรณชัย  กลุ่มนโยบายและแผน)  หรือ

089-8469099 (พิมพ์ชญา  หิมะคุณ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

 

ติดต่อ สพป.สก.1