ขอเชิญร่วมการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  ในวันที่ ๒๙ ๒๕๕๙ (วันภาษาไทยแห่งชาติ) โดยส่งใบสมัครพร้อมบันทึกวีดีทัศน์ ไปที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๒-๓๕๖๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๒๓, ๓๐๒๕ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่ http://www.royin.go.th/?p=12564

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1