กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

       โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประเพณีอันดีงามของไทย โดยให้นักเรียนได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง เพื่อนำไปลอยในแม่น้ำในวันลอยกระทง  วันที่  25  พฤศจิกายน  2558  เป็นการขอขมาพระแม่คงคาตามความเชื่อแต่โบราณ  และเพื่อเป็นการให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของน้ำจะได้ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ  และต้นน้ำลำธารให้มีอุปโภคบริโภคต่อไปในอนาคต

ติดต่อ สพป.สก.1