ประกาศโรงเรียนบ้านชุมทองเรื่องผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนบ้านชุมทอง

ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและดำเนินการรับสมัคร

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน ดังนี้

 

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
01 นางสาวธนาภรณ์   หมื่อกา  
02 นางสาวนันทนา   คำชาย  

 

Message us