ประกาศโรงเรียนบ้านชุมทองเรื่องผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนบ้านชุมทอง

ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและดำเนินการรับสมัคร

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน ดังนี้

 

เลขประจำตัวผู้สมัครชื่อ – สกุลหมายเหตุ
01นางสาวธนาภรณ์   หมื่อกา 
02นางสาวนันทนา   คำชาย 

 

ติดต่อเรา