วันวชิราวุธ ประจำปี 2558

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ติดต่อ สพป.สก.1