สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว ขอแจ้งประกาศการรับสมัครเลือกตั้งฯ

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว ขอแจ้งประกาศการรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ประจำปี ๒๕๕๙  และพิจารณาเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sktc-co.org

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1