ม.ปทุมฯ สระแก้ว มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาสระแก้ว มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙โดยรับรองว่าทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติหลักสูตร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ผู้สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร ๐๙๔ – ๕๕๓ ๖๒๙๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน