มค.๓ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผูสนใจดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โทร ๐๔๓ – ๗๖๒๓๖๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา