การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน

นายไสว  สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

IMG_6418 IMG_6420 IMG_6422  IMG_6427 IMG_6428 IMG_6430 IMG_6431 IMG_6432 IMG_6433 IMG_6434 IMG_6435 IMG_6436 IMG_6437 IMG_6439 IMG_6440 IMG_6441 IMG_6442 IMG_6443 IMG_6445 IMG_6448 IMG_6449 IMG_6450 IMG_6451 IMG_6453 IMG_6455 IMG_6456 IMG_6457 IMG_6458 IMG_6459 IMG_6460

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1