***ทัศนศึกษา>>ช่องกล่ำบน***

วันที่  20  พฤศจิกายน  2558  ที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ได้นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ไปทัศนศึกษา

ณ สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ช่องกล่ำบน  จังหวัดสระแก้ว

…ทั้งนี้เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการเพาะพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และศึกษาต่อไป…

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

*****************************

ติดต่อ สพป.สก.1