จัดทำประมาณการค่าวัสดุ

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำประมาณการค่าวัสดุ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดทำงบประมาณดังกล่าวในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร (ชั้น 3) สพป.สระแก้ว เขต 1 wanida

ติดต่อเรา