พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๖

นายไสว  สารีบท ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ กล่าวรายงานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ต่อนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จากนั้นได้ร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา (ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ)

IMG_5820 IMG_5821 IMG_5822 IMG_5823 IMG_5824 IMG_5825 IMG_5826 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5829 IMG_5830 IMG_5831 IMG_5832 IMG_5833 IMG_5834 IMG_5835 IMG_5836 IMG_5837 IMG_5838 IMG_5839 IMG_5840 IMG_5841 IMG_5842 IMG_5843 IMG_5845 IMG_5846 IMG_5847 IMG_5848 IMG_5849 IMG_5850 IMG_5851 IMG_5852 IMG_5853 IMG_5854 IMG_5855 IMG_5856 IMG_5857 IMG_5858  IMG_5860 IMG_5862 IMG_5863 IMG_5864 IMG_5865 IMG_5866 IMG_5867 IMG_5868 IMG_5869 IMG_5873 IMG_5874 IMG_5875 IMG_5877 IMG_5878 IMG_5879 IMG_5880 IMG_5881 IMG_5882 IMG_5883 IMG_5884 IMG_5885 IMG_5886 IMG_5888 IMG_5889 IMG_5890 IMG_5891 IMG_5892  IMG_5894 IMG_5895 IMG_5896 IMG_5897 IMG_5898 IMG_5899 IMG_5901 IMG_5902 IMG_5903 IMG_5904 IMG_5905 IMG_5906 IMG_5907 IMG_5908 IMG_5909 IMG_5910 IMG_5911 IMG_5912 IMG_5913 IMG_5914 IMG_5915 IMG_5916 IMG_5917 IMG_5918 IMG_5919 IMG_5920 IMG_5921 IMG_5922 IMG_5923 IMG_5924 IMG_5925 IMG_5927 IMG_5928 IMG_5929 IMG_5930 IMG_5931 IMG_5932 IMG_5933 IMG_5934 IMG_5935 IMG_5936 IMG_5937 IMG_5939 IMG_5940 IMG_5941 IMG_5942 IMG_5943 IMG_5945 IMG_5946 IMG_5947 IMG_5948 IMG_5949 IMG_5950 IMG_5953 IMG_5954 IMG_5955 IMG_5956 IMG_5957 IMG_5958 IMG_5959 IMG_5960 IMG_5961 IMG_5962 IMG_5963 IMG_5964 IMG_5965 IMG_5966 IMG_5967 IMG_5969 IMG_5972 IMG_5973 IMG_5975 IMG_5976 IMG_5977 IMG_5979 IMG_5983 IMG_5984 IMG_5985 IMG_5986 IMG_5987 IMG_5988 IMG_5990 IMG_5991 IMG_5992 IMG_5993 IMG_5994 IMG_5995 IMG_5996 IMG_5997 IMG_5998 IMG_5999 IMG_6000 IMG_6001 IMG_6002 IMG_6003 IMG_6004 IMG_6005 IMG_6006 IMG_6007 IMG_6013 IMG_6014 IMG_6015 IMG_6016 IMG_6017 IMG_6018 IMG_6019 IMG_6020 IMG_6021 IMG_6022 IMG_6023

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1